زمین

زندگی میکند در  چهارمحال و بختیاری ایران · · مرد
زمین