زندگی شبیه شعریست
قافیه هایش با "مـن"
دردت به جانم
" تـو " فقط همیشه ردیف باش ...
Posted in: Business