مارس 12, 2016 از
-👧ببیی ببیی زودی بیا ممنی غج کلده👩 -👨مامانی غش کرده؟چرااااا؟ -👧شوشک🐜 تو اتاخ بود، ممنی تلسیده بود، کولی جیخ سد! 👱-خب؟ -👧خب منم شوشکه لو بلداجتم گاج گلفتم خولدمش😋 که دیگه ممنی لو نتلسونه😡 -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😨😱😰!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👧اوااا ببیی تو دیگه چلا غج کلدی😳😳؟؟