می 13, 2016 از
المیرا2016
خوبه که میگذره
زمین
اره زندگی میگذرد ما متوانیم جهتش را به نفع خود تغییر دهیم (از استاد امید شریعتی
زهرا76
لاییییک....