می 13, 2016 از
زمین
زمین خوب است ادمای زمین قشنگ نیستن
mojtaba
دروغ میگن بیا باران
زمین
قوربونه بردار
المیرا2016
فاطمه جان بزار بیاد بامشکل کم ابی مواجه هستیم