ژوئن 2, 2016 از
متاسفم که ، آنچه هستم را مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که «چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد
المیرا2016
بابا فاطمه بخند چیه اینا هی میزاری جک بزار..اه اه اه