ژوئن 2, 2016 از
زندگی کوتاه نيست مشکل اينجاست که ما زندگی را دير شروع ميکنيم