جولای 21, 2016 از
عشق چیست؟ عشق همین خنده های ساده ی توست وقتی باتمام غصه هایت! می خندی، ازتمام غصه هایم رهامیشوم...