آگوست 21, 2016 از
عـــشق ⬅یعنی مستی و دیوانگی عـــشق ⬅یعنی با جهان بیگانگی عـــشق ⬅یعنی شب نخفتن تا سحر عـــشق ⬅یعنی سجده ها با چشم تـَـر عـــشق ⬅یعنی سر به دار آویختن عـــشق ⬅یعنی حسرت و اشک ریختن عـــشق ⬅یعنی در جهان رسوا شدن عـــشق ⬅یعنی مست و بی پروا شدن عـــشق ⬅یعنی سوختن و ساختن عـــشق ⬅یعنی زندگی و باختن . . 💘💘عشـــق یعنی پـــایدار تا پـــای دار 💘💘