اکتبر 3, 2016 از
این حیوانات نیستند که محیط زیست رو آلوده و کثیف میکنند بلکه انسانها هستند پس لطفا حیوان باشید