نوامبر 4, 2016 از
تقدیم به همه بامراما و مهربونای گرتوپی